ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน และคณะนักวิจัย
ที่ได้รับรางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565
นักวิจัยดีเด่น 2565 โดย รศ.ดร. นิรันดร มาแทน
ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน และคณะนักวิจัยที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรันดร มาแทน สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะนักวิจัย ที่ได้รับรางวัลรางวัลการวิจัยแห่งชาติ ประเภทผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2565 จากสำนักการงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) จำนวน 2 รางวัล ได้แก่
1.”Dry wood : ระบบควบคุมการอบไม้อัตโนมัติ” รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย
2.”Stress Wood : เครื่องวัดความเค้นในไม้แปรรูปอุตสาหกรรมความแม่นยำสูง” รางวัลระดับดี สาขาวิศวกรรมศาสตร์และอุตสาหกรรมวิจัย