ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class
ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”
บรรยายเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์”

สำนักวิชาศิลปศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและนวัตกรรมการ และสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญชวนบุคลากรและผู้สนใจเข้าร่วมฟังบรรยายเรื่อง “การเขียนโครงการวิจัยเพื่อขอทุนวิจัยด้านสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์” โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.อมรา ประสิทธิ์รัฐสินธุ์ อาจารย์ประจำภาควิชาภาษาศาสตร์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. ผ่านโปรแกรม ZOOM

ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting)
Meeting ID: 978 6281 9105 Passcode: 763598
Invite Link: https://wu-ac-th.zoom.us/j/97862819105?pwd=MUlKRk0weWFLMG1uT3NDYzhLVXR4UT09