ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาพิเศษ
หัวข้อ “จากหิ้ง...สู่ห้าง นวัตกรรมงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”

กิจกรรมสนทนาพิเศษ หัวข้อ “จากหิ้ง...สู่ห้าง นวัตกรรมงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์”
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมสนทนาพิเศษ
 
หัวข้อ “จากหิ้ง…สู่ห้าง นวัตกรรมงานวิจัย เพื่อการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์” โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 3ท่าน ดังนี้
 
รศ.ดร.นิรันดร มาแทน
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
รศ.ดร.หมุดตอเล็บ หนิสอ
อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
รศ.ดร.วาริน อินทนา
อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
 
โดยมีผู้ดำเนินรายการคือ รศ.ดร.อนุรักษ์ ถุงทอง
กิจกรรมจะเริ่มขึ้นในวันที่ วันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 เวลา 13.30-15.30 น.
สามารถลงทะเบียนได้ที่ : คลิก
ช่องทางการเข้าร่วมกิจกรรม (Zoom Meeting) : คลิก