ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90

ขอแสดงความยินกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ที่มีผลงานใน Scopus Quartile 1 ที่ Percentile ≥ 90 ประจำเดือน มีนาคม 2565
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

รายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
– Foods 93%
รศ.ดร. มนัส ชัยจันทร์ (เทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
– Structure and Infrastructure Engineering 92%
รศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ (วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
– Symmetry 90%
ผศ.ดร.จรรยารักษ์ ทองสมพร (วิทยาศาสตร์)
– Sensors 90%
ดร.บูคอรี ซาเหาะ (สารสนเทศศาสตร์)
– RELC Journal 90%
Asst.Prof.Mark Bedoya Ulla (พหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)