ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
จดหมายข่าว
สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับที่ 2 ปี 2565
จดหมายข่าวสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ฉบับที่ 2 ปีที่ 2565 เป็นจดหมายข่าวฉบับที่สองจัดทำขึ้นเพื่อแนะนำผู้บริหาร บุคลากร และงานต่างๆที่ทางสถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้ปฏิบัติตั้งแต่เดือน มกราคม – เมษายน พ.ศ.2565