ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรม "เปิดแผนงานโครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสุขภาพทางไกลเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง"

กิจกรรม "เปิดแผนงานโครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสุขภาพทางไกลเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง"

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข ได้จัดกิจกรรม “เปิดแผนงานโครงการวิจัยการใช้เทคโนโลยีสุขภาพทางไกลเพื่อดูแลผู้ป่วยโรคเบาหวานชนิดที่ 2 และความดันโลหิตสูง”

ซึ่งเป็นแผนงานที่ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจากสถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ จาก สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข, สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ, สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เขต 11 สุราษฎร์ธานี, โรงพยาบาลเกาะสมุย, โรงพยาบาลสิชล

จึงขอเรียน เชิญคณาจารย์ และนักวิจัยทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมนี้ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและร่วมกันพัฒนาข้อเสนอโครงการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เวลา 09.00-16.00 ณ ห้องประชุมหัวตะพาน อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ชั้น 3

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนคลิก