ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

พร้อมให้บริการเครื่อง Ultra High Performance Liquid Chromatography

ประกาศเครื่อง Ultra High Performance Liquid Chromatography
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ม.วลัยลักษณ์
พร้อมให้บริการเครื่อง Ultra High Performance Liquid Chromatography
 
เครื่องมือ Ultra High Performance Liquid Chromatography (UHPLC) เป็นเครื่องมือแยกและวิเคราะห์สารที่อยู่ในรูปของเหลวที่มีสมรรถนะสูงขึ้นกว่า HPLC โดยการเพิ่มแรงดันของของเหลว และการใช้คอลัมน์ที่มีขนาดอนุภาคเล็กลง การวิเคราะห์จะใช้เวลาสั้นกว่า
 

หลักการของ UHPLC เป็นเครื่องมือใช้สำหรับแยกสารประกอบที่สนใจที่ผสมอยู่ในตัวอย่าง โดยกระบวนการแยกสารประกอบที่สนใจจะเกิดขึ้นระหว่างเฟส 2 เฟสคือ เฟสอยู่กับที่ (Stationary Phase) หรือคอลัมน์ (Column) กับเฟสเคลื่อนที่ (Mobile Phase) ซึ่งจะถูกแยกออกมาในเวลาที่ต่างกัน สารผสมที่อยู่ในตัวอย่างสามารถถูกแยกออกจากันได้นั้นจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการเข้ากันได้ดีของสารนั้นกับเฟสที่เคลื่อนที่หรือเฟสที่อยู่กับที่ โดยสารประกอบตัวไหนที่สามารถเข้ากันได้ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่ สารนั้นก็จะถูกแยกออกมาก่อน ส่วนสารที่เข้ากันได้ไม่ดีกับเฟสที่เคลื่อนที่หรือเข้ากันได้ดีกับเฟสอยู่กับที่ก็จะถูกแยกออกมาทีหลัง โดยสารที่ถูกแยกออกมาได้นี้จะถูกตรวจวัดสัญญาณด้วยตัวตรวจวัดสัญญาณ (Detector) และสัญญาณที่บันทึกได้จากตัวตรวจวัดจะมีลักษณะเป็นพีค (peak) ซึ่งจะเรียกว่า โครมาโตแกรม (Chromatogram) นอกจากนี้สามารถตรวจวัดได้ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณวิเคราะห์ โดยการเปรียบเทียบกับสารมาตรฐาน ส่วนใหญ่นิยมใช้วิเคราะห์สารประกอบที่ระเหยยาก (Low Volatile Substation) หรือมีน้ำหนักโมเลกุลสูง (High Molecular Weight Compounds)

ข้อเด่นของ UHPLC รุ่นนี้ สามารถแยกสารที่ปริมาณมากกว่า HPLC ทั่วไปได้ และมี fraction collector สามารถเก็บสารแยกเป็นหลอดๆได้ โดยเก็บได้ 1-5 ml ขึ้นอยู่กับอัตราการไหลและ scale ที่ตั้งค่าไว้
 
ในการใช้เครื่องมือผู้ใช้งานควรมีความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน ส่วนประกอบของเครื่องมือและหน้าที่ของส่วนประกอบต่างๆ ซึ่งจะทำให้เข้าใจการทำงานของเครื่องมือ และใช้เครื่องมือได้อย่างรวดเร็ว มีผลการทดลองที่มีความถูกต้องและแม่นยำ นอกจากนั้นยังเป็นการลดความเสียหายอันเกิดจาก การใช้เครื่องมือที่ผิดวิธี
 
**หากเกิดปัญหาในการใช้เครื่องมือ ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ทันที**
 
คุณณัฐวรรณ คู่มณี
โทร.095-794-9282 ภายใน 72600