ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับ บริษัท AGILENT TECHNOLOGIES (THAILAND) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental

เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2565 ที่ผ่านมาที่ได้มีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของสารโมเลกุลขนาดเล็กด้วยวิธี LC-MS/MS และเทคโนโลยีการวิเคราะห์ด้าน Food and Environmental วัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ นักวิจัย และบุคคลที่สนใจมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการการทำงานของเครื่อง LC-MS/MS และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การวิเคราะห์ทดสอบสอบตัวอย่างด้วยเครื่อง LC-MS/MS โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์  อิ่มใจ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวเปิดงาน ณ ห้องประชุม201 ชั้น 2 อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หลังจากท่านรองศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักดิ์  อิ่มใจ กล่าวเปิดงานเสร็จเรียบร้อย ได้ทำการมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร ในส่วนของภาคเช้าได้มีการบรรยายจากวิทยากร จากบริษัท AGILENT TECHNOLOGIES บรรยายในหัวข้อ ดังต่อไปนี้

1) Accurate quantitation for Bioavailability/Bioequivalence using LC-MS/MS

2) Achieve reliable, robust, and accurate environmental analysis by Agilent’s spectroscopy solutions

3) The New Agilent 5977C GC/MSD and 7000 & 7010 Series GC/TQ Solutions for Food and Environmental

4) Consumable and Supplies: technologies for success

และในส่วนของภาคบ่ายได้มีการปฏิบัติ ณ ห้องปฏิบัติการชีวสมมูลและชีวประสิทธิผล การใช้เครื่อง LC-MS/MS และการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างโดย อาจารย์ ดร. ลิตวดี เจือบุญ และ อาจารย์ ดร. Amit Jaisi