ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมเยี่ยมชมอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ

กิจกรรมเยี่ยมชมอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะอาจารย์ใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่บริหารทั่วไป จากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้เข้าเยี่ยมชม ณ อาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
โดย นางณัฐวรรณ คู่มณี นักวิทยาศาสตร์ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ เข้าร่วมต้อนรับคณะอาจารย์ใหม่ และคณะเจ้าหน้าที่ ได้มีการพาคณะอาจารย์เดินชมห้องปฏิบัติการ แนะนำห้องปฏิบัติการ ให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการพัฒนาระบบคุณภาพทางห้องปฏิบัติการสู่มาตรฐานสากล Good Laboratory Practice (GLP)
กิจกรรมเยี่ยมชมอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ
กิจกรรมเยี่ยมชมอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ