ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนตุลาคม 2565

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนตุลาคม 2565-01

Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

รายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
Ajarn Dr. Fares Mohammed Saeed Muthanna-01
Life Sciences (Percentile 96%)
Ajarn Dr. Fares Mohammed Saeed Muthanna
(สำนักวิชาเภสัชศาสตร์)
อาจารย์ ดร. งามรยุ งามดอกไม้-อาจารย์ ดร. สกันท์ วารินหอมหวล-01
Foods (Percentile 95%)
อาจารย์ ดร. งามรยุ งามดอกไม้ และ อาจารย์ ดร. สกันท์ วารินหอมหวล
(สำนักวิชาแพทยศาสตร์)
อาจารย์ ดร.พัฒน์ธิดา ทองขาว-01
Atmospheric Environment (Percentile 93%)
อาจารย์ ดร.พัฒน์ธิดา ทองขาว
(สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
อาจารย์ อิมรัน สะมะแอ-01
Environmental Microbiology (Percentile 93%)
อาจารย์ อิมรัน สะมะแอ
(สำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
ผศ.ดร. สัจจพันธ์ ลีละตานนท์-ผศ.ดร. มนเทียร เสร็จกิจ-01
Buildings (Percentile 90%)
ผศ.ดร. สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ และ ผศ.ดร. มนเทียร เสร็จกิจ
(สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
อาจารย์ ธัญชนก ลิ้มเจริญ-อาจารย์ ดร. สกันท์ วารินหอมหวล-01
Nutrients (Percentile 90%)
อาจารย์ ธัญชนก ลิ้มเจริญ
อาจารย์ ดร. สกันท์ วารินหอมหวล
(สำนักวิชาแพทยศาสตร์)