ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
เรื่อง "วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)"

กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง "วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)"
กิจกรรมส่งเสริมการวิจัย
 
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศขอเชิญผู้ที่สนใจทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการวิจัย เรื่อง “วารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)”
 
วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รับทราบเกี่ยวกับวารสารต้องห้ามในการตีพิมพ์ (Predatory/Clone Journals and Others)
รวมทั้งข้อควรระวังอื่น ๆ ในการเลือกวารสารเพื่อการตีพิมพ์
โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็นวิทยากรใจกิจกรรมครั้งนี้
 
กิจกรรมนี้จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 13.30 – 15.30 น. ผ่าน Zoom Meeting
ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จัดในรูปแบบออไนลน์เท่านั้น คลิก!!
 
ท่านใดสนใจลงทะเบียนร่วมกิจกรรม สามารถลงทะเบียนได้ภายในวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2566 คลิก!!