ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

อาจารย์ที่มีผลงาน Scopus (Q1) Percentile ≥ 90 ในเดือนกุมภาพันธ์ 2566

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนกุมภาพันธ์ 2566-01
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป
รายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
Mudtorlep Nisoa and Yaowarat Sirisathitkul-01
AEJ – Alexandria Engineering Journal (Percentile 93%)
Assoc.Prof.Dr.Mudtorlep Nisoa
(School of Science)
Asst.Prof.Yaowarat Sirisathitkul
(School of Engineering and Technology)
Yunyong Punsawad-01
Sensors (Percentile 91%)
Asst.Prof.Dr.Yunyong Punsawad
(School of Informatics)