ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

คณาจารย์จาก ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป ประจำเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2566

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนเมษายน 2566-01

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำข้อมูลของนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author และ Corresponding author ในวารสารที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป ซึ่งในเดือนมีนาคม – เมษายน 2566 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าบทความของคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานะ First author และ Corresponding author จำนวน 6 คน ดังนี้

  1. ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ Alpha-glucosidase inhibitory activities of astilbin contained in Bauhinia strychnifolia Craib. stems: an investigation by in silico and in vitro studies ในวารสาร BMC Complementary Medicine and Therapies ค่า Scopus percentile = 90% ในฐานะ Corresponding author
  2. ผศ.ดร. เชาวนันท์ ขุนดำ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ The Influence of Light and Color in Digital Paintings of Environmental Issues on Emotions and Cognitions ในวารสาร Informatics ค่า Scopus percentile = 90% ในฐานะ Corresponding author
  3. 3. ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล อาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตีพิมพ์บทความ Colorimetric parameters for bloodstain characterization by smartphone ในวารสาร Arab Journal of Basic and Applied Sciences ค่า Scopus percentile = 92% ในฐานะ Corresponding author
  4. 4. ผศ.ดร.สพ.ญ. นภารัตน์ สุทธิเดช อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี ตีพิมพ์บทความ The effects of habitat heterogeneity, as measured by satellite image texture, on tropical forest bird distributions ในวารสาร Biological Conservation ค่า Scopus percentile = 95% ในฐานะ Corresponding author
  5. 5. รศ.ดร. ปฏิมาพร สุขมาก อาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตีพิมพ์บทความ The potential of industrial waste: Electric arc furnace slag (EAF) as recycled road construction materials ในวารสาร Construction and Building Materials ค่า Scopus percentile = 95% ในฐานะ First author
  6. 6. รศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ อาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตีพิมพ์บทความ A new equation to predict the shear strength of recycled aggregate concrete Z push-off specimens ในวารสาร Cement and Concrete Research ค่า Scopus percentile = 99% ในฐานะ Corresponding author
รายชื่อของอาจารย์ Scopus Quartile 1 Percentile ≥ 90
ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช (อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์)

BMC Complementary Medicine and Therapies (90%)
ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช (อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์)

ผศ.ดร. กิ่งกาญจน์ บรรลือพืช (อาจารย์ประจำวิทยาลัยแพทยศาสตร์)

Informatics (Percentile 90%)
ผศ.ดร. เชาวนันท์ ขุนดำ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)

ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

Arab Journal of Basic and Applied Sciences (Percentile 92%)
ผศ. เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

ผศ.ดร.สพ.ญ. นภารัตน์ สุทธิเดช (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)

Biological Conservation (Percentile 95%)
ผศ.ดร.สพ.ญ.  นภารัตน์ สุทธิเดช (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)

รศ.ดร. ปฏิมาพร สุขมาก (อาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

Construction and Building Materials (Percentile 95%)
รศ.ดร. ปฏิมาพร สุขมาก (อาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

รศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ (อาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

Cement and Concrete Research (Percentile 99%)
รศ.ดร. ทนงศักดิ์ อิ่มใจ (อาจารย์ประจำสำนักวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)