ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ขอเชิญร่วมฟังบรรยาย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย (Visiting Professor)

บรรยายเรื่อง “From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments”

ขอเชิญฟังบรรยายเรื่อง From Natural Products to Evidence-based Medicines by the Application of in silico Methods, Omic Technologies and Synergy Assessments” โดย PD Dr. rer. nat. Gudrun Ulrich-Merzenich จาก University Hospital Bonn ประเทศเยอรมนี และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิจัย รวมทั้งขอรับการปรึกษาการเขียนบทความต้นฉบับกับ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.30 – 16.30 น. ห้องประชุม 4 ชั้น 9 อาคาร C โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กิจกรรมนี้สนับสนุนโดยโครงการพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เรื่อง การสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาจากต่างประเทศ (การแลกเปลี่ยน Visiting Professor)

ผู้สนใจสามารถตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ https://forms.gle/9RwmsCKRX1crnXuD7 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม: รศ.ดร.พจมาลย์ สุรนิลพงศ์ โทร: 081-9583981 อีเมล: [email protected]