ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนมิถุนายน 2566-01
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำข้อมูลของนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author และ Corresponding author ในวารสารที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป ประจำเดือนมิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าบทความของคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานะ First author และ Corresponding author จำนวน 8 คน ดังนี้

  1. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน ตีพิมพ์บทความ Exploring the impact of dynamic talent management capability on competitive performance: The mediating roles of dynamic marketing capability of startups ในวารสาร Journal of Competitiveness = 98% ในฐานะ Corresponding author
  2. รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ตีพิมพ์บทความ Nonlinear transient response of sandwich beams with functionally graded porous core under moving load ในวารสาร Engineering Analysis with Boundary Elements ค่า Scopus percentile = 96% ในฐานะ Corresponding author
  3. ศ.ดร.เอ็มดี อาเทียร์ รามัน อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ Biosynthesized magnesium oxide nanoparticles from Tamarindus indica seed attenuate doxorubicin-induced cardiotoxicity by regulating biochemical indexes and linked genes ในวารสาร Biomaterials Advances ค่า Scopus percentile = 96% ในฐานะ Corresponding author
  4. รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ Observational constraints and preheating in cuscuton inflation ในวารสาร European Physical Journal C ค่า Scopus percentile = 94% ในฐานะ First author
  5. รศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ Hybrid Brain–Computer Interface System Using Auditory Stimulation and Speech Imagination Paradigms for Assistive Technology ในวารสาร IEEE Access ค่า Scopus percentile = 92% ในฐานะ Corresponding author
  6. ผศ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ AI-driven ensemble three machine learning to enhance digital marketing strategies in the food delivery business ในวารสาร Intelligent Systems with Applications ค่า Scopus percentile = 91% ในฐานะ Corresponding author และ First author
  7. อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ตีพิมพ์บทความ Calamus caesius (Rattan) wood: Chemical constituents, biological activities’ relative medicinal properties from Thai medicinal scriptures, and in silico antioxidant activity ในวารสาร Arabian Journal of Chemistry ค่า Scopus percentile = 90% ในฐานะ Corresponding author
  8. รศ.ดร.นฤมล มาแทน อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ตีพิมพ์บทความ Relatively low concentration of cardamon oil vapour for controlling enzymatic browning and maintaining the quality of rambutans ในวารสาร LWT ค่า Scopus percentile = 90% ในฐานะ Corresponding author
Journal of Competitiveness (Percentile 98%) รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน)
Journal of Competitiveness (Percentile 98%)
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน)
Engineering Analysis with Boundary Elements (Percentile 96%) รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
Engineering Analysis with Boundary Elements (Percentile 96%)
รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
Biomaterials Advances (Percentile 96%) ศ.ดร.เอ็มดี อาเทียร์ รามัน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
Biomaterials Advances (Percentile 96%)
ศ.ดร.เอ็มดี อาเทียร์ รามัน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
European Physical Journal C (Percentile 94%) รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
European Physical Journal C (Percentile 94%)
รศ.ดร.พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
IEEE Access (Percentile 92%) รศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
IEEE Access (Percentile 92%)
รศ.ดร.ยรรยงค์ พันธ์สวัสดิ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
Intelligent Systems with Applications (91%) ผศ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
Intelligent Systems with Applications (91%)
ผศ.ดร.ชัยโรจน์ ใหญ่ประเสริฐ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
Arabian Journal of Chemistry (Percentile 90%) อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา (อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์)
Arabian Journal of Chemistry (Percentile 90%)
อาจารย์ ดร.ธนา จักษ์เมธา (อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์)
LWT (Percentile 90%) รศ.ดร.นฤมล มาแทน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
LWT (Percentile 90%)
รศ.ดร.นฤมล มาแทน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)