ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

เชิญที่ผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ

สถาบันวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  ร่วมกับ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการทางชีวภาพ  เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “ความปลอดภัยทางชีวภาพและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพ” โดยทีมวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ ระหว่างวันที่ 26-27 สิงหาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมภัทรธรรมาภรณ์ ชั้น 9 โซน C อาคารโรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้จัดขึ้นตามข้อกำหนดของพระราชบัญญัติ (พรบ.) เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2558 ซึ่งกำหนดให้ผู้ที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับเชื้อโรคและพิษจากสัตว์ ต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยทางชีวภาพตามหลักสูตรของหน่วยงานหรือองค์กรที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ประกาศรับรองเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และแนวทางในการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการที่มีการใช้เชื้อโรคและพิษจากสัตว์ให้มีความปลอดภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในหน่วยงานต่อไป

ลงทะเบียนด่วน! รับจำนวนจำกัดเพียง 80 ท่าน อัตราค่าลงทะเบียน จำนวน 1,000 บาท/ท่าน โดยสามารถชำระเงินได้ที่ บัญชีธนาคารกรุงไทย ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เลขที่บัญชี 828-1-14776-8 พร้อมแนบหลักฐานการชำระเงิน (สลิป) และลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ https://shorturl.at/abGMQ หรือสแกน QR code นี้ได้เลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
คุณเสาวลักษณ์  ทองรัก
โทร. 075-672587 หรือ 075-672596
อีเมล์ rihs.wu@gmail.com