ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้จัดกิจกรรม“พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน วช.”เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้นักวิจัยสามารถพัฒนาข้อเสนอโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพในวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566

                  สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้จัดกิจกรรม“พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน วช.”ในวันเสาร์ ที่ 22 กรกฎาคม 2566 ณ ห้องช่อประดู่ โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคุณสุนันทา สมพงษ์ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ และคุณกนกวรรณ ขับนบ นักวิเคราะห์อาวุโส สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) ให้เกียรติเป็นผู้ทรงคุณวุติในครั้งนี้

                  การจัดกิจกรรม“พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัย ทุน วช.”เป็นการตอบสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์สร้างองค์ความรู้และนวัตกรรมคุณภาพสูงในระดับสากล ตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ “มหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ” สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศได้เล็งเห็นความสำคัญของการพัฒนาศักยภาพของคณาจารย์ด้านการวิจัยให้มีความสามารถในการจัดทำโครงการวิจัย เพื่อเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ รวมทั้งพัฒนาอาจารย์ใหม่ที่เริ่มต้นในการทำวิจัยให้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิและอาจารย์ที่มีประสบการณ์ในการทำวิจัย ซึ่งกิจกรรมในวันนี้จะเป็นการมอบโอกาสให้กับนักวิจัยได้พัฒนาข้อเสนอโครงการให้มีคุณภาพเกิดประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติต่อไป