ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนกรกฏาคม 2566-01
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำข้อมูลของนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author และ Corresponding author ในวารสารที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าบทความของคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานะ First author และ Corresponding author จำนวน 14 คน ดังนี้

 1. ศ.ดร.เอ็มดี อาเทียร์ รามัน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์) ในฐานะ Corresponding author  ตีพิมพ์บทความ Polyphenolics of purple devil fruits potentiate anti-inflammatory action by regulating the expression of inflammatory cytokines and apoptotic signaling molecules evident in extensive and combined experimental models ในวารสาร Journal of Functional Foods = 91% ตีพิมพ์บทความ Tea tree oil, a vibrant source of neuroprotection via neuroinflammation inhibition: a critical insight into repurposing Melaleuca alternifolia by unfolding its characteristics ในวารสาร Journal of Zhejiang University. Science. B = 98%
 2. ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) ในฐานะ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ Learners’ Attitudes and Perspectives towards English Pronunciation Abilities with Different Religious Backgrounds in Thailand ในวารสาร Studies in English Language and Education ค่า Scopus percentile = 98%
 3. อาจารย์ ดร.เมอลิยานิ ปูตรี อังกรานิ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป) ในฐานะ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ Exploring Self-Regulated Writing Strategies: A Comparison between Paragraphs and Essays ในวารสาร Studies in English Language and Education = 98%
 4. รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ในฐานะ First author และ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ Continuous flow extraction of biodiesel produced in a packed-bed reactor using supercritical carbon dioxide and tetrahydrofuran as solvents ในวารสาร Energy ค่า Scopus percentile = 98%
 5. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ในฐานะ Corresponding author ผศ.ดร.จันทิรา วงศ์เณร (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ในฐานะ First author ตีพิมพ์บทความ A Novel Approach for the Production of Mildly Salted Duck Egg Using Ozonized Brine Salting ในวารสาร Foods ค่า Scopus percentile = 97%
 6. รศ.ดร.นฤมล มาแทน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ในฐานะ Corresponding author อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ในฐานะ First author ตีพิมพ์บทความ Development of an antimicrobial fungal egg tray containing orange oil and smoke for eggs preservation at room temperature ในวารสาร Poultry Science ค่า Scopus percentile = 97%
 7. รศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์) ในฐานะ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ Adsorption kinetic and thermodynamic studies of the dyeing process of pineapple leaf fibre with berberine dye and modeling of associated interactions ในวารสาร Arab Journal of Basic and Applied Sciences ค่า Scopus percentile = 96%
 8. อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์) ในฐานะ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ Antimicrobial resistance in southeast Asian water environments: A systematic review of current evidence and future research directions ในวารสาร Science of the Total Environment ค่า Scopus percentile = 95%
 9. ผศ.ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) ในฐานะ Corresponding author อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) ในฐานะ First author ตีพิมพ์บทความ Molecular characterization and nucleotide substitution of antibiotic resistance genes in multidrug-resistant Escherichia coli isolated from environmental swine farms ในวารสาร Emerging Contaminantsค่า Scopus percentile = 94%
 10. อาจารย์สุพิชา วิไลศรี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ) ในฐานะ Corresponding author อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ) ในฐานะ First author ตีพิมพ์บทความ The Influence of Social Media Influencers (SMI) on The Pro-Environmental Behavior of Thai Generation Y Regarding the Purchase of Electric Vehicles ในวารสาร ABAC Journal ค่า Scopus percentile = 92%
 11. อาจารย์ ดร.น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) ในฐานะ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ Trypanosoma lewisi in blood of Rattus rattus complex residing in human settlements, Nakhon Si Thammarat, Thailand: Microscopic and molecular investigations ในวารสาร Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases ค่า Scopus percentile = 92%
 12. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย) ในฐานะ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ The effect of e-commerce livestreaming services on customer loyalty: a test of the chain mediation model ในวารสาร Journal of Innovation and Entrepreneurship ค่า Scopus percentile = 92%
 13. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์) ในฐานะ First author และ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ Prevalence and proportion estimate of asymptomatic Plasmodium infection in Asia: a systematic review and meta-analysis ในวารสาร Scientific Reports ค่า Scopus percentile = 92%
 14. รศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ในฐานะ First author ตีพิมพ์บทความ A Novel Catchment Estimation for Super-Resolution DEM With Physically Based Algorithms: Surface Water Path Delineation and Specific Catchment Area Calculation ในวารสาร IEEE Access ค่า Scopus percentile = 92%
Journal of Functional Foods (Percentile 91%), Journal of Zhejiang University. Science. B (Percentile 98%) ✨ศ.ดร.เอ็มดี อาเทียร์ รามัน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
Journal of Functional Foods (Percentile 91%), Journal of Zhejiang University. Science. B (Percentile 98%)
ศ.ดร.เอ็มดี อาเทียร์ รามัน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
Studies in English Language and Education (Percentile 98%) ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)
Studies in English Language and Education (Percentile 98%)
ผศ.ดร.บูดี้ วาลูโย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)
Studies in English Language and Education (Percentile 98%) อาจารย์ ดร.เมอลิยานิ ปูตรี อังกรานิ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)
Studies in English Language and Education (Percentile 98%)
อาจารย์ ดร.เมอลิยานิ ปูตรี อังกรานิ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป)
Energy (Percentile 98%)
รศ.ดร.อาชว์ พรหมรักษา (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
Foods (Percentile 97%) รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ผศ.ดร.จันทิรา วงศ์เณร (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
Foods (Percentile 97%)
รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
ผศ.ดร.จันทิรา วงศ์เณร (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
Poultry Science (Percentile 97%) รศ.ดร.นฤมล มาแทน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
Poultry Science (Percentile 97%)
รศ.ดร.นฤมล มาแทน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
อาจารย์ ดร.กฤติกา กาบพลอย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
Arab Journal of Basic and Applied Sciences (Percentile 96%) รศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
Arab Journal of Basic and Applied Sciences (Percentile 96%)
รศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)
Energy (Percentile 95%) อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
Energy (Percentile 95%)
อาจารย์ ดร.ประเสริฐ มากแก้ว (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์)
Emerging Contaminants (Percentile 94%) ผศ.ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี) อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)
Emerging Contaminants (Percentile 94%)
ผศ.ดร.วัชรพงษ์ มิตสุวรรณ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)
อาจารย์ สพ.ญ.รัชฎาพร บริพันธุ์ (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)
ABAC Journal (92%) อาจารย์สุพิชา วิไลศรี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ) อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ)
ABAC Journal (92%)
อาจารย์สุพิชา วิไลศรี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ)
อาจารย์ธีรดา คัตตพันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ)
Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases (Percentile 92%) อาจารย์ ดร.น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)
Comparative Immunology, Microbiology and Infectious Diseases (Percentile 92%)
อาจารย์ ดร.น.สพ.พีรภัทร แสงสว่าง (อาจารย์ประจำวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี)
Journal of Innovation and Entrepreneurship (Percentile 92%) อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย)
Journal of Innovation and Entrepreneurship (Percentile 92%)
อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย)
Journal of Innovation and Entrepreneurship (Percentile 92%) รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
Journal of Innovation and Entrepreneurship (Percentile 92%)
รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์)
IEEE Access (Percentile 92%) รศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
IEEE Access (Percentile 92%)
รศ.ดร.อจลวิชญ์ ฉันทวีโรจน์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)