ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนสิงหาคม 2566-01
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำข้อมูลของนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author และ Corresponding author ในวารสารที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าบทความของคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานะ First author และ Corresponding author จำนวน 7 คน ดังนี้

  1. รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ในฐานะ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ On linear and nonlinear bending of functionally graded graphene nanoplatelet reinforced composite beams using Gram-Schmidt-Ritz method ในวารสาร Mechanics Based Design of Structures and Machines ค่า Scopus percentile = 98%
  2. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน) ในฐานะ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ The influence of entrepreneurial capability and innovation capability on sustainable organization performance: Evidence of community enterprise in Thailand ในวารสาร Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity ค่า Scopus percentile = 97%
  3. ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ในฐานะ Corresponding author และ First author ตีพิมพ์บทความ Whey Protein–Tannic Acid Conjugate Stabilized Emulsion-Type Pork Sausages: A Focus on Lipid Oxidation and Physicochemical Features ในวารสาร Foods ค่า Scopus percentile = 97%
  4. รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ในฐานะ Corresponding author และ ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ในฐานะ First author ตีพิมพ์บทความ Nutritional Profiles of Yoom Noon Rice from Royal Initiative of Southern Thailand: A Comparison of White Rice, Brown Rice, and Germinated Brown Rice ในวารสาร Foods ค่า Scopus percentile = 97%
  5. ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์) ในฐานะ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ Gamma-induced interconnected networks in microporous activated carbons from palm petiole under NaNO3 oxidizing environment towards high-performance electric double layer capacitors (EDLCs) ในวารสาร Scientific reports ค่า Scopus percentile = 92%
  6. รศ.ดร.นฤมล มาแทน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ในฐานะ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ Controlled release of Litsea cubeba oil from antimicrobial quail egg tray based on water lettuce root and banana stalk to inhibit the growth of pathologic bacteria, and its reusability ในวารสาร Food Control ค่า Scopus percentile = 92%
  7. อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย) ในฐานะ Corresponding author และ  First author ตีพิมพ์บทความ Studying the Relationship between Block Chain Technology and Circular Economy Dimensions from Production Aspect and Its Association with Organizational Performance: A Case Study of Pakistani Firms ในวารสาร ABAC Journal ค่า Scopus percentile = 92%
Mechanics Based Design of Structures and Machines (Percentile 98) รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

Mechanics Based Design of Structures and Machines (Percentile 98)
รศ.ดร.ณัฐวิทย์ วัฒนสกุลพงศ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)

Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (Percentile 97%) รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน)

Journal of Open Innovation: Technology, Market, and Complexity (Percentile 97%)
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน)

Foods (Percentile 97%) ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

Foods (Percentile 97%)
ผศ.ดร.ทนง เอี่ยวศิริ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

Foods (Percentile 97%) รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

Foods (Percentile 97%)
รศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
ผศ.ดร.พิจักษณ์ สัมพันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

Scientific reports (Percentile 92%) ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

Scientific reports (Percentile 92%)
ผศ.ดร.กชพรรณ กาญจนะ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)

Food Control (Percentile 92%) รศ.ดร.นฤมล มาแทน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

Food Control (Percentile 92%)
รศ.ดร.นฤมล มาแทน (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)

BAC Journal (Percentile 92%) อาจารย์ ดร.ฮีร่า บาตูล (อาจารย์ประจำวิทยาลัยบัณฑิตวิทยาลัย)
Arab Journal of Basic and Applied Sciences (Percentile 96%)
รศ.ดร.มนตรา ไชยรัตน์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์)