ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
สวนล. ประชุมชี้แจงประกาศทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2567

         เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2566 เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องประชุมเขาหลวง อาคารสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์อุดมศักดิ์ แซ่โง้ว รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศเป็นวิทยากร ได้จัดประชุมชี้แจงการปรับปรุงประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ และประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง เงินสนับสนุนบทความตีพิมพ์คุณภาพสูงแบบเหมาจ่าย ฉบับลงวันที่ 10 ตุลาคม 2566 มีผู้สนใจเข้าร่วมจำนวนกว่า 50 คน ประกอบด้วย คณบดี หัวหน้าสถานวิจัย อาจารย์ใหม่ และเจ้าหน้าที่ของสำนักวิชา

          โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเข้าใจร่วมกันในการดำเนินการตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (ฉบับใหม่) ในกลุ่มอาจารย์รุ่นใหม่ เพื่อให้สามารถดำเนินโครงการวิจัยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของ ววน. ทราบขั้นตอนการยื่นขอมาตรฐานการวิจัยในการดำเนินโครงการวิจัย รวมถึงแบบฟอร์มต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และทราบหลักเกณฑ์ในการเบิกเงินสนับสนุนบทความตีพิมพ์คุณภาพสูงแบบเหมาจ่ายให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของประกาศในแต่ละฉบับ