ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับ จังหวัดนครศรีธรรมราช ประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก

        วันที่ 26 กันยนยน 2566 สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดประชุมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
        สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์ (รักษาการรองอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์) และคณะ ร่วมประชุมกับจังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบไปด้วย ปลัดจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานประมงจังหวัดนครศรีธรรมราช สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

       เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยให้สอดคล้องกับความต้องการสำหรับการพัฒนาจังหวัดนครศรีธรรมราช และนำไปสู่ผลงานวิจัยที่ตอบเป้าหมายการพัฒนาระบบเศรษฐกิจฐานรากของจังหวัดนครศรีธรรมราช
       และให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และพันธกิจ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ “เป็นองค์การธรรมรัฐ เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นหลักในถิ่น เป็นเลิศสู่สากล” และมุ่งมั่นในการร่วมกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการพัฒนาและยกระดับเศรษฐกิจฐานราก