ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยมอบนโยบายการขับเคลื่อนทุนวิจัยภายนอก

       สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ ได้จัดการประชุม “ชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนการขอรับทุนภายนอก” โดยได้ได้รับนโยบายจากท่านอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ ในการขับเคลื่อนทุนวิจัยภายนอก
       เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2566 นำโดย รองอธิการบดี (รศ.ดร.ศิวฤทธิ์ พงศกรรังศิลป์) กล่าวชี้แจงและกล่าวมอบนโยบายแนวทางการขับเคลื่อนการขอรับทุนภายนอก “หนึ่งอำเภอหนึ่งสำนักวิชา” ในการลงพื้นที่สำรวจข้อมูล ประชุมแลกเปลี่ยนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย แนวทางการใช้ประโยชน์ผลผลิตงานวิจัยและนวัตกรรมในพื้นที่จังหวัด นครศรีธรรมราช โดยมีทุนอุดหนุนการวิจัยประเภทพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยเต็มรูปและมีการติดตามผล