ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนตุลาคม 2566-01
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำข้อมูลของนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author และ Corresponding author ในวารสารที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป ประจำเดือนกันยายน 2566 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าบทความของคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานะ First author และ Corresponding author จำนวน 6 คน ดังนี้

  1. อาจารย์ ดร.บูคอรี ซาเหาะ ในฐานะ Corresponding author และ อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ ในฐานะ First author (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์) ตีพิมพ์บทความ Personal thermal comfort prediction using multi-physiological sensors: The design and development of deep neural network models based on individual preferences ในวารสาร Building and Environment ค่า Scopus percentile = 97%
  2. รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ ในฐานะ Corresponding author และ ผศ.ดร. อรรถกร พรมวี ในฐานะ First author (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ตีพิมพ์บทความ Balancing the Growth Performance and Nutritional Value of Edible Farm-Raised Sago Palm Weevil (Rhynchophorus ferregineus) Larvae by Feeding Various Plant Supplemented-Sago Palm Trunk Diets ในวารสาร Foods ค่า Scopus percentile = 97%
  3. ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง ในฐานะ Corresponding author และ ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล ในฐานะ First author (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี) ตีพิมพ์บทความ From a sustainable poly(benzoxazine-co-chitosan) to an ultrahigh-surface-area porous carbon electrode with a nano-engineered graphitic framework for a supercapacitor ในวารสาร Materials Research Bulletin ค่า Scopus percentile = 93%
  4. รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน) ในฐานะ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ Exploring the Relationship Between Entrepreneurial Orientation, Innovation and Financial Performance: The Mediating Role of Absorptive Capacity and Technological Innovation Capability ในวารสาร ABAC Journal ค่า Scopus percentile = 92%
  5. รศ.ดร.มนัส โคตรพุ้ย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์) ในฐานะ First author และ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ Association of reduced glutathione levels with Plasmodium falciparum and Plasmodium vivax malaria: a systematic review and meta-analysis ในวารสาร Scientific reports ค่า Scopus percentile = 92%
  6. อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา (อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์) ในฐานะ First author และ Corresponding author ตีพิมพ์บทความ The swiftlet house business in Thailand sustainable development goals: Study in the legal and policy ในวารสาร Environmental and Sustainability Indicators ค่า Scopus percentile = 90%
อาจารย์ ดร.บูคอรี ซาเหาะ ในฐานะ Corresponding author และ อาจารย์กาญจนา หฤหรรษพงศ์ ในฐานะ First author (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์)
รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ ในฐานะ Corresponding author และ ผศ.ดร. อรรถกร พรมวี ในฐานะ First author (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร)
ผศ.ดร.อุเทน ทับทรวง ในฐานะ Corresponding author และ ผศ.ดร.เกศรา เสนีย์ศรีสกุล ในฐานะ First author (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน) ในฐานะ Corresponding author
อาจารย์อมรรัตน์ อำมาตเสนา (อาจารย์ประจำสำนักวิชานิติศาสตร์) ในฐานะ First author และ Corresponding author