ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมและรับฟัง กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมและรับฟัง กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

เชิญชวนอาจารย์ บุคลากร หรือผู้ที่สนใจเข้าร่วมและรับฟัง กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

กิจกรรมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หัวข้อ พัฒนาโจทย์กับผู้ใช้ประยขน์ (หน่วยงาน ชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ) จัดโดยสถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมฯ โดยได้รับเกียรจิจาก ผศ.ดร.พิมพ์ลภัส พงศกรรังสิลป์ (รักษาการแทนคณบดี สำนักวิชาการจัดการ) และ ผศ.ดร.อมรศักดิ์ สวัสดี (ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ) เป็นวิทยากรและผู้แชร์ประสบการณ์ในกิจกรรมครั้งนี้

โดยกิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 เวลา 16.00 – 17.00 น. ผ่านช่องทางออนไลน์ (Zoom meeting) หากท่านใดสนใจเข้าร่วมรับฟัง ณ เวลาดังกล่าวได้ที่ https://wu-ac-th.zoom.us/j/94711843173?pwd=Uzk4d1I2ZVRkWlpGeGNrcXQ4d0xYdz09