ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

คณาจารย์ ม.วลัยลักษณ์ ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารบนฐานข้อมูล Scopus Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป

ปกประชาสัมพันธ์-90%-เดือนตุลาคม 2566-01
Journal Quartile Score (Q) คือ ค่าดัชนีที่นิยมใช้ในการวิเคราะห์คุณภาพของวารสารวิชาการ โดยสามารถแบ่งพิจารณา Percentile ได้ดังนี้
Q1 = Top position (75 – 100 %)
Q2 = Middle-high position (50 – 74.99 %)
Q3 =Middle-low position (25 – 49.99 %)
Q4 = Bottom position (1 – 24.99 %)
ซึ่ง Quartile Score จะเป็นตัวพิจารณาในด้านของทุนหรือ เงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่นักวิจัยต่อไป

สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีการจัดทำข้อมูลของนักวิจัยทั้งหมด ซึ่งมีผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ ในฐานะ First author และ Corresponding author ในวารสารที่มีค่า Percentile มากกว่า 90 ขึ้นไป ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 ที่ผ่านมา ปรากฎว่าบทความของคณาจารย์ที่มีผลงานตีพิมพ์ในฐานะ First author และ Corresponding author จำนวน 11 ผลงาน ดังนี้

ศ.ดร.มนัส ชัยจันทร์ ในฐานะ Corresponding author
รศ.ดร.วรวรรณ พันพิพัฒน์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร) ในฐานะ Corresponding author
รศ.ดร.สมนึก เอื้อจิระพงษ์พันธ์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการบัญชีและการเงิน) ในฐานะ Corresponding author
ผศ.ดร.ชลพิสุทธิ์ ตันตาปกุล (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิทยาศาสตร์) ในฐานะ First author
ผศ.ดร.พุทธรดา นิลเอสงค์ (อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์) ในฐานะ Corresponding author
ผศ.ดร.จิรพรรณ ทองสร้อย (อาจารย์ประจำสำนักวิชาแพทยศาสตร์) ในฐานะ Corresponding author และ First author
ผศ.ดร.อัจฉรา ภูมี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์) ในฐานะ First author
อาจารย์สุพิชา วิไลศรี (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ) ในฐานะ First author และ ผศ.ดร.พนิดา แช่มช้าง (อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการ) ในฐานะ Corresponding author
อาจารย์ ดร.อาสาฬห์ชัย สุขเกื้อ ในฐานะ Corresponding author (อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี)