ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

กิจกรรมพัฒนานักวิจัย “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน”

เมื่อวันที่ 26 เมษายน2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้จัดกิจกรรมพัฒนานักวิจัยในหัวข้อ “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้ทุน” โดยได้รับเกีรยติจาก ผศ. ดร.ประทีป พืชทองหลาง อาจารย์ประจำกลุ่มวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เจ้าของเพจ “เขียนโครงการวิจัยให้ได้ทุน” มาเป็นผู้บรรยายในครั้งนี้ผ่านรูปแบบออนไลน์

ชมคลิปวิดีโอกิจกรรมย้อนหลังอื่นๆได้ที่ คลิก