ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ม.วลัยลักษณ์ ยกระดับวิชาการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่อุทยานธรณีโลก Global Geo Park

ยกระดับวิชาการเตรียมความพร้อมมุ่งสู่อุทยานธรณีโลก Global Geo Park เครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาภาคใต้ ได้จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเครือข่ายการวิจัยเพื่อพัฒนาภาคใต้ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2559 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล เพื่อผลักดันให้อุทยานธรณีสตูล (Satun Geo Park) ให้ UNESCO รับรองเป็นเครือข่ายอุทยานธรณีโลก (Global Geo Park) โดยในครั้งนี้มี อ.ดร.วัณณสาส์น นุ่นสุข อาจารย์สำนักศิลปศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วยเครือข่ายนักวิจัย ผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคงศรีวิชัย มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี มหาวิทยาลัยตาปี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต มหาวิทยาลัยราภัฏสุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ สถาบันวิทยาลัยชุมชน และ รองผู้อำนวยการหน่วยบรูณาการวิจัยเพื่อพัฒนาพื้นที่ (ABC) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ลงพื้นที่ค้นหาโจทย์วิจัยภาคสนามร่วมกันเพื่อรับทราบข้อมูลความต้องการของพื้นที่ และหารือประเด็นการวิจัยร่วมกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหว้า พิพิธภัณฑ์ช้างดึกดำบรรพ์บ้านทุ่งหว้า อำเภอทุ่งหว้า, พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา โรงเรียนกำแพงวิทยา เขตข้ามกาลเวลา อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ข่าวโดย นางสาวสุนันทา เมืองทรัพย์