ตราสัญลักษณ์ สวนล. ภาษาไทย

ผลงานวิจัย การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายฯ ม.วลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลในงานประชุมวิชาการระดับชาติ

รองศาสตราจารย์  ดร. จรวย สุวรรณบำรุง หัวหน้าหน่วยวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้รับรางวัล “ผู้นำเสนอผลงานวิจัยดีมากแบบบรรยาย” จากการนำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง“การพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอท่าศาลาจังหวัดนครศรีธรรมราช” ซึ่งนำเสนอในการประชุมใหญ่โครงการส่งเสริมการวิจัยในอุดมศึกษาครั้งที่ 4 The Fourth Higher Education Research Promotion Congress (HERPCONGRESS IV) โดยความร่วมมือของมหาวิทยาลัย 70 แห่ง “สร้างสรรค์วิชาการ สืบสานกระบวนไทยงานวิจัยระดับชาติ” วันที่ 8-10  กุมภาพันธ์ 2559   ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนักวิจัยตัวแทนจากมหาวิทยาลัยต่างๆ  ที่ได้รับการจัดสรรทุนวิจัยจาก สกอ. (HERP) ปีงบประมาณ 2558  เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยทั้งโปสเตอร์และบรรยายรวมประมาณ500 เรื่อง

ทั้งนี้การดำเนินการพัฒนาระบบเฝ้าระวังดัชนีลูกน้ำยุงลายเพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกของอำเภอท่าศาลา ได้รับการสนับสนุนทุน HERP 2558 ดำเนินการต่อเนื่องกับโครงการวิจัยการพัฒนาเครือข่ายในการสร้างสมรรถนะชุมชนในการแก้ปัญหาโรคไข้เลือดออกที่ได้รับทุนHERP 2557 ดำเนินการวางระบบเฝ้าระวังในพื้นที่110 หมู่บ้าน ใน10 ตำบลโดยผ่านการดำเนินการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง15 แห่งของอำเภอท่าศาลาผลการดำเนินการนอกจากมีระบบเฝ้าระวังฯ และเครือข่ายฯ พบว่าอัตราการป่วยด้วยรคไข้เลือดออกลดลงแต่ยังมีระดับความเสี่ยงสูงอยู่จึงจำเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการและการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง

ประมวลภาพ

ภาพข่าวโดย รศ.ดร.จรวย สุวรรณบำรุง