ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

แจ้งเปลี่ยนวันเวลากิจกรรม “24 Hours: Sleepless in Thaiburi”

สถาบันวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ ขอแจ้งเลื่อนวันจัดกิจกรรม เขียนบทความ “24 Hours : Garden of Sleepless in Thaiburi” จากวันที่ 15 -16 กุมภาพันธ์ เป็นเวลาใหม่คือ 12.00 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ ถึง 12.00 น. ของวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ณ อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 

ผู้สนใจเข้าร่วมพัฒนาต้นฉบับงานวิจัย บริการวิชาการ หรือ งาน R2R ส่งวารสารใน TCI หรือ ISI ใน 24 ชั่วโมง สามารถแจ้งความประสงค์ โดย ส่งบทคัดย่อ (ภาษาไทย หรือ อังกฤษ) ของงานที่จะเขียนต้นฉบับ มายัง ผู้ช่วยศาสตราจารย์เยาวเรศ ศิริสถิตย์กุล sirisathitkul24hr@gmail.com