ตราสัญลักษณ์สถาบันส่งเสริมการวิจัยและนวัตกรรมสู่ความเป็นเลิศ World Class

Integrated pest management for crop production: The Prototype Community

โครงการเกษตรปลอดภัยโดยชีววิธี นำโดย รศ.ดร.วาริน อินทนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หัวหน้าโครงการ เป็นเทคโนโลยีการนำเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ NST-009 ที่มีประสิทธิภาพสูงในการควบคุมโรคพืชต่างๆทั้งยังนำเชื้อราบิวเวอร์เรียและเชื้อราเมธาไรเซียมมาควบคุมแมลงศัตรูพืช โดยการถ่ายทอดเทคโนโลยีกระบวนการขยายเชื้อราแต่ละชนิด การนำไปใช้ควบคุมศัตรูพืชให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด พร้อมทั้งหาแนวทางการลดต้นทุนและเพิ่มมูลค่าผลผลิตพืช สำหรับเกษตรกรจำนวน 120 ราย ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอของจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้แก่ กลุ่มผู้ปลูกทุเรียน ต.ตลิ่งชัน อ.ท่าศาลา กลุ่มผู้ปลูกส้มโอ “ทับทิมสยาม” ต.คลองน้อย อ.ปากพนัง และกลุ่มผู้ปลูกมังคุด ต.บ้านเกาะ อ.พรหมคีรี และต.ลานสกา อ.ลานสกา

Bio-agriculture Safe Project leads by Assoc. Prof. Dr. Warin Intana, Walailak University is a technology to apply a highly efficient Trichoderma NST-009 in controlling various plant diseases, also using Beaveraria and Metarhizium fungi to control pests. By transferring the technology of reproducing and effective utilizing of fungi, cost reduction and increasing of crop value to 120 farmers in the four districts of Nakhon Si Thammarat province. These include Durian growers in Taling Chan sub-district, Tha Sala district; Tum Tim Siam Pomelo Growers in Khlong Noi sub-district, Pak Phanang district; and Mangosteen Growers in Ban Ko subdistrict, Phrom Khiri district, and Lan Saka sub-district, Lan Saka district.

ที่มา: https://www.wu.ac.th/th/knowledge/detail/1052